Јавни оглас за излагање на увид дела јединственог бирачког списка за подручје Града Крагујевца

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Број: 013-20-1/2020-XXV
Дана: 11. мај 2020. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима града Крагујевца, на основу чл. 14, чл. 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС”, бр. 15/2012, 88/2018) и Одлуке Председника РС о расписивању избора за народне посланике (“Службени гласник РС”, бр. 19/2020 и 68/20), и Одлуке председника Народне скупштине Републике Србије о расписивање избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина од 04.

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

Поводом донетих Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине РС (бр: 013-163/20, од 11. маја 2020. године) и избора за одборнике скупштинe градa и Крагујевца, чије је одржавање одређено за 21. јун 2020. године, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима града Крагујевца, ИЗЛАЖЕ НА УВИД део јединственог бирачког списка за подручје Града Крагујевца и позива грађане са пребивалиштем односно боравиштем на територији Града Крагујевца да могу извршити: увид у бирачки списак и поднесу захтев за упис, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 730 – 1530 сати, све до 05. јуна 2020. године до 2400 сата када ће бирачки списак бити закључен.

Грађани Републике Србије могу да провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак и путем интернет портала Министарства државне управе и локалне самоуправе, на интернет адреси https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем податка о ЈМБГ-у бирача.

Бирача који није уписан у бирачки списак, уписује до његовог закључења градска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора (17. јуна до 24 часа.) уписује на основу решења Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење или ажурирање бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка ако он, или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан, а нема бирачко право, или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине може се уписати и према правопису припадника националне мањине. Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку подноси се Градској управи за опште и заједничке послове, Крагујевац (зграда органа Града Крагујевца – трећи спрат, канцеларија бр. 311).

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Обавештавају се грађани, да Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, могу најкасније пет дана пре закључења бирачког списка (30. мај), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи, или иностранству.

Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.

 

По-НАЧЕЛНИК-а
Горан Алексић