Јавни увид у – нацрт Друге измене и допуне дела плана детаљне регулације ,,Институт за стрна жита – Радна зона Феникс” - 06.10.2022.

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 51б. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 

 ЈАВНИ УВИД

у

– нацрт Друге измене и допуне дела Плана детаљне регулације “Институт за стрна жита – Радна зона Феникс” 

 

 

Јавни увид нацрта Друге измене и допуне дела Плана детаљне регулације “Институт за стрна жита – Радна зона Феникс” обавиће се у периоду од 6.10.2022. године, закључно са 24.10.2022. године, у згради Града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа уторком и четврткомн од 13,00 до 15,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима даваће и Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца, радним данима од 13-14 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

 

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација изложеног нацрта у ЈП ”Урбанизам” Крагујевац, – ул. Краља Петра I бр. 23,  дана 11.10.2022.  (уторак) од 14 до 15 часова.

 

Примедбе на плански документ, у току јавног увида,  могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради органа града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој и инвестиције, (канцеларија 406) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 24.10.2022. године.

 

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 28.10.2022. године (петак) са почетком у 11,30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са изложеним нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.