Јавни увид у генерални урбанистички план ,,Крагујевац 2030.” са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 

 ЈАВНИ УВИД

у нацрт Генералног урбанистичког плана

”Крагујевац 2030”

са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

 

Јавни увид нацрта плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 2.12.2022. године, закључно са 4.1.2023. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

 

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени нацрт плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа уторком и четврткомн од 13,00 до 15,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима даваће и главни урбаниста града Крагујевца, радним данима од 14-15 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

 

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација изложеног нацрта плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у згради органа Града Крагујевца 21. и 22.  децембра (среда и четвртак) од 14 до 15 часова.

 

Примедбе на нацрт планског документа и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради органа Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој и инвестиције, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 4.1.2023. године.

 

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради органа Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 10.1.2023. године (уторак) са почетком у 11,30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.