Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761) - 21.12.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ОД КРАГУЈЕВЦА ДО ВЕЗЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IА РЕДА А5 (Е -761)

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ОД КРАГУЈЕВЦА ДО ВЕЗЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IА РЕДА А5 (Е -761) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е -761) (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е -761) на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ДО 19. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама градске управе града Крагујевца, градске управе града Чачка и скупштине општине Кнић, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе.

 

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 19. јануаром 2023. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак, 27. децембра 2022. године са почетком у 12,00  часова у згради скупштине општине Кнић, ул. Центар бб, 34240 Кнић.

 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду, 01. фебруара 2023. године са почетком у 12,00 часова у згради скупштине општине Кнић, ул. Центар бб, 34240 Кнић.

 

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.