23. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-62/23-I
Дана: 03.02.2023. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123., 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ
XXIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 10.02.2023. године (петак) са почетком у 9.00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања:

– Предлог плана детаљне регулације „Бешњаја“ у Крагујевцу
– Предлог плана детаљне регулације „Дела насеља Добре воде – Бубањ – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве“ у Крагујевцу

2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца

3. Предлог одлукe о изменама Oдлуке о комуналном реду

4. Предлог одлукe о изменама Oдлуке о такси превозу

5. Предлог одлукe о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац”

6. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о образовању Комисије за планове

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1628 од 23. јануара 2023. године

8. Предлози решења о давању сагласности на годишње програме пословања, и то на:

– Годишњи програм пословања Центра за образовање Крагујевац за 2023. годину
– Програм рада са финансијским планом пословања Градске туристичке организације „Крагујевац“ за 2023. годину

9. Предлог решења о прихватању Програма рада и развоја Aпотекарске установе Крагујевац за 2023. годину

10. Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

11. Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о раду и пословању Центра за развој услуга социјалне заштите ”Кнегиња Љубица” Крагујевац за 2022. годину

12. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

13. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.