ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА три урбанистичка пројекта 22.02.2023

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА три урбанистичка пројекта 22.02.2023

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

 

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

 

оглашава

 

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

  1. Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на КП бр.2959/1 КО Крагујевац 3 са измењеним идејним решењем
  2. Урбанистичког пројекта за изградњу објекта трговине – супермаркет ''МАКСИ'' на кп.бр. 4412/28 и 4412/10 КО Крагујевац 4
  3. Урбанистичког пројекта за реконструкцију и пренамену постојећег магацина у објекат за складиштење запаљивих течности на кп.бр. 1538/3 КО Крагујевац 1

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на КП бр.2959/1 КО Крагујевац 3 са измењеним идејним решењем, Урбанистичког пројекта за изградњу објекта трговине – супермаркет ''МАКСИ''  на кп.бр. 4412/28 и  4412/10 КО Крагујевац 4 и Урбанистичког пројекта за реконструкцију и пренамену постојећег магацина у објекат за складиштење запаљивих течности на кп.бр. 1538/3 КО Крагујевац 1, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 01.03.2023. године закључно са 08.03.2023.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

 

Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на КП бр.2959/1 КО Крагујевац 3 са измењеним идејним решењем је Биро за геодетске и инжењерске делатности “Визураинг” из Крагујевца, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднела CITADELA CONSTRUCTION d.o.o. Београд.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу објекта трговине – супермаркет ''МАКСИ'' на кп.бр. 4412/28 и 4412/10 КО Крагујевац 4, МС АРХИТЕКТУРА Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео Радомир Корићанац.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за реконструкцију и пренамену постојећег магацина у објекат за складиштење запаљивих течности на кп.бр. 1538/3 КО Крагујевац 1, МС АРХИТЕКТУРА Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео SPIN COMPANY d.o.o. Крагујевац.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

 

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија  број 508, зграда Управе града Крагујевца.

 

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs