Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА АВЕНИЈА КОМПЛЕКС ДОО 28.03.2023

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу комплекса стамбено – пословних објеката на кп.бр. 3791/3, 3795/1, 3798/1, 3797, 3796, 3794, 3793 и 3792 КО Крагујевац 3, између улица Николе Пашића и новопројектоване Љубе Тадића

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу комплекса стамбено – пословних објеката на кп.бр. 3791/3, 3795/1, 3798/1, 3797, 3796, 3794, 3793 и 3792 КО Крагујевац 3, између улица Николе Пашића и новопројектоване Љубе Тадића, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 04.04.2023. године закључно са 11.04.2023.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу комплекса стамбено – пословних објеката на кп.бр. 3791/3, 3795/1, 3798/1, 3797, 3796, 3794, 3793 и 3792 КО Крагујевац 3, између улица Николе Пашића и новопројектоване Љубе Тадића, је ЈАСНА МАРИЋЕВИЋ ПР ''АРХИФАКТ'' Студио за урбанистичко и архитектонско пројектовање и консалтинг Аранђеловац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео АВЕНИЈА КОМПЛЕКС ДОО, Крагујевац.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложен урбанистички пројекат биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs