ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два урбанистичка пројекта 27.04.2023

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  1. Урбанистичкoг пројекта за изградњу стамбене зграде са више од три стана на кп.бр. 2807 КО Крагујевац 3 – у Немањиној улици у Крагујевцу
  2. Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса на кп.бр. 9260, 9261, 9262, 9265/1, 9265/2 и 9265/3 КО Крагујевац 4 у Крагујевцу

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде са више од три стана на кп.бр. 2807 КО Крагујевац 3 – у Немањиној улици у Крагујевцу и Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса на кп.бр. 9260, 9261, 9262, 9265/1, 9265/2 и 9265/3 КО Крагујевац 4 у Крагујевцу, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 04.05.2023. године закључно са 11.05.2023.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде са више од три стана на кп.бр. 2807 КО Крагујевац 3 – у Немањиној улици у Крагујевцу, је АРХ ПРОЈЕКТ Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео Мишко Павловић из Крагујевца.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса на кп.бр. 9260, 9261, 9262, 9265/1, 9265/2 и 9265/3 КО Крагујевац 4 у Крагујевцу, је је МС АРХИТЕКТУРА Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео  АINS GROUP DOO  Крагујевац.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија  број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs