ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два урбанистичка пројекта 09.06.2023

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  1. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА у ул. Томе Вучића, Крагујевац, на КП бр.10210/4 КО Крагујевац 3
  2. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА на КП бр.3962/1 КО Крагујевац 3, у ул. Саве Ковачевића бр.26-28 у Крагујевцу

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА у улици Томе Вучића, Крагујевац, на КП бр.10210/4 КО Крагујевац 3 и УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА на КП бр.3962/1 КО Крагујевац 3, у ул. Саве Ковачевића бр.26-28 у Крагујевцу, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 17.06.2023. године закључно са 24.06.2023.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА у улици Томе Вучића, Крагујевац, на КП бр.10210/4 КО Крагујевац 3, је Архитектонски биро “CADART” из Параћина, а захтев за потврду урбанистичког пројекта поднео је „ГРАДИНГ“ ДОО из Београда.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА на КП бр.3962/1 КО Крагујевац 3, у ул. Саве Ковачевића бр.26-28 у Крагујевцу, је ''ТРЕНД ПРОЈЕКТ'' КРАГУЈЕВАЦ Архитектонска радња, а захтев за потврду урбанистичког пројекта поднео је ''ЗЕНИТ'' ДОО.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.ls.gov.rs