25. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:
06-385/23-I
Дана: 
09.06.2023. године
Крагујевац

 

            На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21),

 

САЗИВАМ

XXV  РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 16.06.2023. године (петак) са почетком у 9.00 сати

 

 

За седницу предлажем следећи :

  

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину

 

 1. Предлог измене Кадровског плана запослених у Градским управама и стручним службама града Крагујевца за 2023. годину 

           

 1. Предлог одлуке о утврђивању назива улице Миливоја Банковића Сићка, на кп. бр. 7417 КО Крагујевац I

           

 1. Предлог одлукe o јавним паркиралиштима

 

 1.  Предлог одлуке о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе

 

 1. Предлог одлуке о приступању изради Плана управљања отпадом на територији града Крагујевца за период 2024-2034. године

 

 1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Градских управа града Крагујевца

 

 1. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-12555 од 18. маја 2023. године

 

 1. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о допуни Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ''Шумадија'' д.о.о. Крагујевац

 

 1. Предлози закључака о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор директора установа културе, и то:

                        - Народне библиотеке Вук Караџић у Крагујевцу

                        - Позориште за децу и младе Крагујевац

 

 1. Предлог закључка о прихватању Извештаја о раду и пословању Aпотекарске установе Крагујевац за период 1.1 - 31. 12. 2022. године

 

 1. Предлог закључка о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја за 2022.годину Установе „Спортско рекреативни центар Младост“ у ликвидацији

 

 1. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП ''Урбанизам'' -Крагујевац за 2023. годину

 

 1. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва ''Центар за стрна жита и развој села'' д.о.о. Крагујевац за 2023. годину

 

 1. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана установе Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу за 2023. годину

 

 1. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

 

 1. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130.