ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА ПРЕНАМЕНОМ У ХОТЕЛ СА РЕСТОРАНОМ 22.06.2023

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА ПРЕНАМЕНОМ У ХОТЕЛ СА РЕСТОРАНОМ

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА ПРЕНАМЕНОМ У ХОТЕЛ СА РЕСТОРАНОМ обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 29.06.2023. године закључно са 06.07.2023.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА ПРЕНАМЕНОМ У ХОТЕЛ СА РЕСТОРАНОМ, је „ANDZOR ENGINEERING“ doo, Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију Нови Сад, а захтев за израду урбанистичког пројекта поднео је „MR-BUSSINES Team“ doo Kрагујевац.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложен урбанистички пројекат биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.ls.gov.rs