ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ НА КП БР. 4396/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКAТА СА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ НА КП БР. 7929/1 И ДЕЛУ 7929/2 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 4 2.10.2023

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ НА КП БР. 4396/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКAТА СА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ НА КП БР. 7929/1 И ДЕЛУ 7929/2 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 4

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ НА КП БР. 4396/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 и УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКAТА СА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ НА КП БР. 7929/1 И ДЕЛУ 7929/2 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 09.10.2023. године закључно са 16.10.2023.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ НА КП БР. 4396/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 је „УРБИНГ ТИМ“ Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта поднео је „Грачак“ доо Нови Сад. Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКAТА СА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ НА КП БР. 7929/1 И ДЕЛУ 7929/2 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 4 је „МС Архитектура“ Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта поднели су Данијела Миловановић и Душан Миловановић.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложен урбанистички пројекат биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.ls.gov.rs