ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА три урбанистичка пројекта 08.11.2023. године

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

  1. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ''КЕТЕR SOLAR'' НА КП.БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 све КО ЛУЖНИЦЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
  2. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ И ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА на КП.БР. 1537/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, У КРАГУЈЕВЦУ
  3. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ OБЈЕКТА – МАЊЕ РАДИОНИЦЕ СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ на КП. БР. 13867/9 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, У КРАГУЈЕВЦУ

 

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ''КЕТЕR SOLAR'' НА КП.БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 све КО ЛУЖНИЦЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ И ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА на КП.БР. 1537/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, У КРАГУЈЕВЦУ и УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ OБЈЕКТА – МАЊЕ РАДИОНИЦЕ СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ На кп.бр. 13867/9 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, У КРАГУЈЕВЦУ обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 15.11.2023. године закључно са  22.11.2023.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ''КЕТЕR SOLAR'' НА КП.БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 све КО ЛУЖНИЦЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, је ПРОЈЕКТУРА д.о.о. Београд, а захтев за потврду урбанистичког пројекта је поднео  ПРОЈЕКТУРА д.о.о. Београд.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ И ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА на КП.БР. 1537/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, У КРАГУЈЕВЦУ, је МС АРХИТЕКТУРА КРАГУЈЕВАЦ Милица Савић пр Архитектонска делатност, подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је ''AGROMARKET LOGISTIC'' d.o.o. Крагујевац.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ OБЈЕКТА – МАЊЕ РАДИОНИЦЕ СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ На кп.бр. 13867/9 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, У КРАГУЈЕВЦУ је МС АРХИТЕКТУРА КРАГУЈЕВАЦ Милица Савић пр Архитектонска делатност, подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Мирослав Гајић Крагујевац.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија  број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.ls.gov.rs