ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације 10486/5 КО Крагујевац 4 за потребе доградње и уређења комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац 23.11.2023

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

 

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

 

оглашава

 

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације 10486/5 КО Крагујевац 4 за потребе доградње и уређења комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац

 

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације 10486/5 КО Крагујевац 4 за потребе доградње и уређења комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 01.12.2023. године закључно са  08.12.2023.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

 

Носилац израде Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације 10486/5 КО Крагујевац 4 за потребе доградње и уређења комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац је,'' Архитектонско – грађевински институт '' доо Нови Сад,  захтев за потврду урбанистичког пројекта је поднело  МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Јединица за имплементацију пројеката ''Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац''.

 

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

 

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложен урбанистички пројекат биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија  број 508, зграда Управе града Крагујевца.

 

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.ls.gov.rs