ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП бр.9531, 9532, 9533 и 9534 КО Крагујевац 4 и Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког културно-спортског рекреативног центра на језеру Бубањ на КП бр.10825/24 КО Крагујевац 4 25.12.2023

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП бр.9531, 9532, 9533 и 9534 КО Крагујевац 4 и Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког културно-спортског рекреативног центра на језеру Бубањ на КП бр.10825/24 КО Крагујевац 4

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП бр.9531, 9532, 9533 и 9534 КО Крагујевац 4 и Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког културно-спортског рекреативног центра на језеру Бубањ на КП бр.10825/24 КО Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 03.01.2024. године закључно са 10.01.2024.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП бр.9531, 9532, 9533 и 9534 КО Крагујевац 4 је „МС АРХИТЕКТУРА“ Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта поднео је Dominus tim doo. Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког културно-спортског рекреативног центра на језеру Бубањ на КП бр.10825/24 КО Крагујевац 4 је „УРБИНГ ТИМ“ Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта поднела је Градска туристичка организација „Крагујевац“.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложен урбанистички пројекат биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија  број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.ls.gov.rs