Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са седам јавних чесама и то на Бубњу, Кошутњаку, Белошевцу, Ждраљици, извору Каповац, Грујиној чесми и Букуровцу. 

После испитиваних параметара микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Шумарицама, Дивостину, Теферичу и Петровцу.