Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са четири јавне чесме и то у Дивостину, на Бубњу, Теферичу и Букуровцу.

После испитиваних параметара микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Шумарицама, Кошутњаку, Белошевцу, Ждраљици, извору Каповац, Грујиној чесми и Петровцу.