Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са четири јавне чесме и то у Шумарицама, на Бубњу, Белошевцу и Теферичу.

После испитиваних параметара микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Дивостину, Кошутњаку, Ждраљици, извору Каповац, Грујиној чесми, Петровцу и Букуровцу.