Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна само вода са јавне чесме у Теферичу.  После испитиваних параметара микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Шумарицама, Дивостину, Бубњу, Кошутњаку, Теферичу и Белошевцу, Ждраљици, Петровцу затим Грујиној чесми, Букуровцу и извору Каповац.