Град Крагујевац - Градска управа за друштвене делатности расписао је Јавни позив предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице, за достављање пријава за закључење уговора са градом, ради уписа деце чији родитељи остваре право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи за радну 2024/2025. годину.

 

Пријаве на Јавни позив подносе се почев од  11. јуна 2024. године, закључно са 21. јуном 2024. године, након чега ће надлежна градска управа, у року не дужем од пет дана,  објавити списак верификованих приватних предшколских установа на територији града Крагујевца, у које се у радној 2024/2025. години могу уписати деца чији родитељи остваре или наставе са коришћењем права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи, са којима ће Град закључити уговор о међусобним правима и обавезама.

Jавни позив је објављен на интернет страници града Крагујевца , на линку

Тачно попуњен пријавни формулар (Образац 1-ПФ), који се преузима на интернет страни града Крагујевца линк и пратећа документација у складу са Јавним позивом, предаје се у затвореној коверти, Пријемној канцеларији  Писарнице, у холу зграде Градске управе,Трг слободе бр. 3.

Додатне информације и појашњења могу се добити на телефон 034/302 288.