17. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: 06-269/22-I
Дана: 05.05.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

 

САЗИВАМ

XVII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 12.05.2022. године (четвртак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2021. годину
 2. Предлог одлукe o одређивању комуналних делатности
 3. Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите
 4. Предлог одлуке о минималној висини трошкова текућег одржавања, минималној висини износа издвајања за трошкове инвестиционог одржавања заједничких делова зграде и висини накнаде за принудно постављеног професионалног управника у стамбеним и стамбено – пословним зградама
 5. Предлог одлуке о посебним условима за уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса
 6. Предлог одлукe о измени и допуни Oдлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”, Крагујевац
 7. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Историјског архива Шумадије у Крагујевцу
 8. Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац 2022-2026
 9. Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне cтратегије и развоја Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Крагујевац за период 2022 – 2026.година
 10. Предлог одлуке о доношењу Програма Процена репродуктивног здравља у популацији жена на територији града Крагујевца
 11. Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава на територији града Крагујевца за воде II реда, за 2022. годину
 12. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама годишњег програма пословања Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац”, Крагујевац за 2022. годину
 13. Предлог решења o прихватању Плана и Програма рада Центра за социјални рад ”Солидарност” у Крагујевцу за 2022. годину
 14. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац о повећању основног капитала друштва, број 01-1020 од 15. марта 2022.године
 15. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Финансијских планова установа културе за 2022. годину:
  • Спомен парка „Крагујевачки октобар“
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
 16. Предлог закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Крагујевца за 2021. годину
 17. Предлог закључка о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Крагујевца за 2022. годину
 18. Предлог решења о изменама Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Крагујевца
 19. Предлог Закључка о прихватању годишњег извештаја о раду Локалног омбудсмана за 2021. годину
 20. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 21. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.