03. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-81/20–I
Дана:  20.11.2020.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 24/14-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

III РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 27.11.2020. године (петак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о месној самоуправи
 2. Предлог одлуке о изради Друге измене и допуне Плана генералне регулације ”Центар-Стара варош”- у Крагујевцу
 3. Предлози одлука о:
  • одређивању назива скверa
  • промени назива дела улице Брегалничка
  • промени назива улице Лозничка.
 4. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац
 5. Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, Крагујевац
 6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Крагујевца
 7. Предлог одлуке о допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца
 8. Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Крагујевца
 9. Предлог програма спровођења мера техничке заштите објеката у оквиру  просторно културно-историјске  целине ”Старо градско језгро Крагујевца”
 10. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о доношењу Статута Апотекарске установе Крагујевац
 11. Предлог одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу привредног друштва „FULL PROTECT“ d.o.o. Београд
 12. Предлог одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу „Симпо“ АД Врање
 13. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 14. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Амфитеатру Правног факултета у Крагујевцу.

 Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефон 306-124.