32. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга Допуна материјала 32. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 10.06.2020. године (среда) са почетком у 9,00 сати

Допуна материјала 32. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 10.06.2020. године (среда) са почетком у 9,00 сати

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-2/20-I
Дана: 03.06.2020. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ

XXХII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 10.06.2020. године (среда) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ   РЕД

 1. Предлози одлука о:
  • измени и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, Крагујевац
  • измени Одлуке о оснивању Aпотеке Крагујевац (за град Крагујевац и општине Баточина, Лапово, Рача, Топола и Кнић).
  • измени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за град Крагујевац.
  • изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за развој услуга социјалне заштите  Кнегиња Љубица  Крагујевац
 2. Предлог закључка о давању сагласности на Одлукe Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац о реализацији краткорочних револвинг кредита
 3. Предлог одлуке о допунама Одлуке о накнадама за коришћење путева на територији града Крагујевца.
 4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Привредног друштва Центар за пољопривреду и рурални развој д.о.о. Крагујевац
 5. Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава на територији града Крагујевца за воде II реда, за 2020. годину
 6. Предлози Закључака о прихватању Извештаја о раду за 2019. годину:
  • Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац
  • Центра за социјални рад  ''Солидарност'' Крагујевац
 7. Предлози Закључака о прихватању Извештаја о раду и пословању за 2019. годину:
  • Центра за неговање традиционалне културе Абрашевић  Крагујевац
  • установе Дом омладине  Крагујевац
  • Историјског архива Шумадије Крагујевац
  • установе Књажевско српски театар у Крагујевцу
  • установе културе Кораци у Крагујевцу
  • Музичког центра  у Крагујевцу
  • Народне библиотеке Вук Караџић у Крагујевцу
  • установе Народни музеј у  Крагујевцу
  • Установе Позориште за децу Крагујевац
  • установе Спомен парк Крагујевачки октобар у Крагујевцу
  • Завода за заштиту споменика културе  Крагујевац
 8. Предлози закључака о прихватању:
  • Годишњег финансијског извештаја ПД Центар за пољопривреду и рурални развој д.о.о. Крагујевац за 2019. годину
  • Годишњег извештаја о раду и пословању  Центра за образовање Крагујевац за 2019. годину
  • Годишњег извештаја о раду и Годишњег  финансијског обрачуна пословања- Завршног рачуна Градске туристичке организације Крагујевац за 2019. годину
 9. Предлози Закључака о прихватању Извештаја о раду и пословању за период I-XII 2019.године
  • Апотеке Крагујевац
  • Дома здравља Крагујевац
  • Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац
  • Завода за стоматологију  Крагујевац
 10. Предлози решења и предлог закључка о:
  • усвајању Годишњег програма пословања-Програма рада Центра за образовање Крагујевац за 2020. годину
  • прихватању Плана и Програма рада Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу за  2020. годину
  • давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац за 2020. годину
  • давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ПД Центар за пољопривреду и рурални развој д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • о прихватању Плана рада Апотеке Крагујевац за 2020. годину
 11. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 12. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града  на телефон 306-124.