06. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06–102/21–I
Дана:  19.03.2021.
 године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69., 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 24/14-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

VI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 26.03.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 

 1.  Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања:
  • Предлог  oдлуке о  изради Измене и допуне дела Плана генералне регулације ”Нова Колонија – Пивара”– уз ул. Ивана Цанкара у Крагујевцу
  • Предлог oдлуке о  изради Плана генералне регулације ”Насеља Мале пчелице – 2. део” у Крагујевцу
  • Предлог одлуке о изради Измене и допуне дела Прве измене и допуне Плана генералне регулације ”Центар – Стара варош” – сквер код болничке капије у Крагујевцу
  • Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – Страгари – Котража” у Крагујевцу
  • Предлог oдлуке о изради Плана детаљне регулације “Витлиште” у Крагујевцу
  • Предлог одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања” – Комунална зона Исток у Крагујевцу
 2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца
 3. Предлог одлуке о јавним расправама
 4. Предлог одлуке о измени и допуни Oдлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
 5. Предлог одлуке о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2020. Годину
 6. Предлог одлуке о приступању изради Стамбене стратегије града Крагујевца за период 2021-2031. године
 7. Предлози одлуке о програмима контроле и то:
  • Програм ”Контрола здравствене безбедности xране са градских тржница”
  • Програм ”Контрола квалитета воде за пиће из јавних чесама”
  • Програм ”Превенција и контрола епидемије Covid 19 на територији града Крагујевца”
  • Програм ”Контрола енергетске вредности оброка из колективне исхране деце и одраслих”
  • Програм ”Унапређење репродуктивног здравља младих на територији града Крагујевца”
 8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење путева на територији града Крагујевца
 9. Предлог одлуке о измени Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу привредног друштва „FULL PROTECT“ d.o.o. Београд
 10. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању робних резерви града Крагујевца
 11. Предлог oдлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Крагујевца
 12. Предлог одлуке о допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца
 13. Предлог одлуке о допунама Одлуке о социјалној заштити града Крагујевца
 14. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Крагујевца
 15. Предлог одлуке о заједничком географском информационом систему града Крагујевца и општина Кнић и Рековац
 16. Предлози одлука о давању сагласности на:
  • Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
  • Статут о изменама Статута ЈКП ”Водовод и канализација”, Крагујевац
  • Статут о изменама и допунама Статута Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац
 17. Предлози одлука о давању сагласности на расподеле добити привредних друштава и то:
  • Одлуку о  расподели  добити ПД ”Бизнис иновациони центар” д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • Одлуку о  расподели  добити Спортског привредног друштва „ФК Раднички 1923“д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • Одлуку о расподели нераспоређене добити Спортског привредног друштва „ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац из ранијих година
 18. Предлози аката о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈКП Шумадија:
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац о набавци основних средстава број 12-4387
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП  Шумадија Крагујевац о набавци основних средстава број 12-4389
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП  Шумадија Крагујевац о набавци основног средства број 12-4390
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП  Шумадија Крагујевац о набавци основних средстава број 12-4397
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац о набавци основних средстава 12-4398
  • Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац, о реализацији краткорочног револвинг кредита
 19. Предлози закључака о прихватању извештаја о раду и пословању и то:
  • Годишњег извештаја о раду и пословању Центра за образовање Крагујевац за 2020. годину
  • Годишњег извештаја о раду и Годишњег финансијског обрачуна пословања-Завршног рачуна Градске туристичке организације “Крагујевац“ за 2020. годину
  • Извештаја о раду Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2020. годину
 20. Предлог Програма локалног економског развоја града Крагујевца за период 2021-2023.година
 21. Предлози аката о давању сагласности на програме рада установе социјалне заштите и здравства:
  • Предлог решења о давању сагласности на План и Програм рада Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу за  2021. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“  Крагујевац за 2021. годину
  • Предлог закључка о прихватању Програма рада и развоја Aпотекарске установе Крагујевац за 2021.годину
 22. Предлози решења о давању сагласности на Програм рада установа културе и образовања:
  • Центра за неговање традиционалне културе ”Абрашевић” Крагујевац
  • Установе Дом омладине ”Крагујевац” за 2021. годину
  • Историјског архива Шумадије Крагујевац за  2021. годину
  • Установе културе „Кораци“ за  2021. годину
  • Музичког центра за  2021. годину
  • Народне библиотеке ”Вук Караџић”  за 2021. годину
  • Народног музеја у Крагујевцу за 2021. годину
  • ”Позоришта за децу” Крагујевац за  2021. годину
  • Спомен парка ”Крагујевачки октобар” за 2021. годину
  • Књажевско српског театра у Крагујевцу
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац за 2021. годину
  • Центра за образовање Крагујевац за 2021. годину
 23. Предлози решења о давању сагласности на Финансијске планове установа културе:
  • Центра за неговање традиционалне културе ”Абрашевић” Крагујевац за 2021. годину
  • Установе Дом омладине ”Крагујевац”  за  2021. годину
  • Историјског архива Шумадије  Крагујевац за  2021. годину
  • Установе културе „Кораци“ за  2021. годину
  • Музичког центра  за  2021. годину
  • Народне библиотеке ”Вук Караџић” у Крагујевцу за 2021. годину
  • Народнoг музеја у Крагујевцу за  2021. годину
  • ”Позоришта за децу” Крагујевац за  2021. годину
  • Спомен парка ”Крагујевачки октобар” за 2021. годину
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац за  2021. годину
 24. Предлози решења о усвајању Извештаја о раду Градских управа и то:
  • Градске управе за послове органа Града за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године
  • Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима за 2020. годину
  • Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове за 2020.годину
  • Градске управе за   развој за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године
  • Градске управе за заједничке послове за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године
 25. Предлог решења о давању накнадне сагласности на уговоре закључене у циљу реализације Уговора о кредиту са Европском банком за обнову и развој
 26. Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава на територији града Крагујевца за воде II реда, за 2021. годину
 27. Предлози аката Градског штаба за ванредне ситуације града Крагујевца и то:
  • Предлог закључка о усвајању Годишњег извештаја  Градског штаба за ванредне ситуације града Крагујевца о спроведеним активностима у 2020. години
  • Предлог закључка о усвајању Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације града Крагујевца за 2021. годину
 28. Предлози аката о прихватању Извештаја о раду и финансијских извештаја привредних друштава и то:
  • Предлог закључка о прихватању Извештаја о раду са  финансијским извештајем ПД ”Бизнис иновациони центар” д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • Предлог закључка о прихватању  Редовног годишњег финансијског извештаја Спортског привредног друштва „ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
 29. Предлози аката о давању сагласности на програма о измени програма и Годишњи програм са финансијским планом и то:
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац за 2021. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва ”Центар за стрна жита” д.о.о. Крагујевац за 2021. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада са Финансијским планом пословања Градске туристичке организације “Крагујевац“ за 2021. годину
 30. Предлог Закључка о прихватању годишњег извештаја о раду Локалног омбудсмана за 2020. годину
 31. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 32. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Амфитеатру Правног факултета у Крагујевцу.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130