20.редовна седница Скупштине града Крагујевца

Допуна материјала XX редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 26.10.2018.године (петак) са почетком у 09.00 сати:

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-13/18-I
Дана: 19.10.2018. године
Крагујевац

 

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (“Службeни лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст),

САЗИВАМ XX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА За 26.10.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. 2. Предлог одлуке о допуни Одлуке о остваривању права на превоз у јавном саобраћају деце припремног предшколског програма, ученика и запослених у основним и средњим школама 3. Предлог одлуке о располагању неизграђеним грађевинским земљиштем у јавној својини без накнаде 4. Предлози одлука о:

  • изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
  • допуни Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом

5. Предлози аката о давању сагласности на:

6. Предлог одлуке о давању сагласности на употребу имена града Крагујевца у називу Спортског савеза особа са инвалидитетом 7. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку и начину одређивања и промени назива улица, тргова, градских четврти, заселака или делова насељених места на територији града Крагујевца.

8. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

9. Одборничка питања

 

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове на телефон 306-124.