23. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга допуна материјала 23. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 15.03.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Допуна материјала 23. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 15.03.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија Град Крагујевац СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА Број: 06-3/19-I Дана: 08.03.2019. године Крагујевац На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службeни лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

XXIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 15.03.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

  За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 1.  Предлози одлука о:
  • престанку мандата одборника и
  • потврђивању мандата одборника
 1. Предлог Статута града Крагујевца
 1. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања и то:
  • Предлог Плана детаљне регулације ''СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ХИПОДРОМ''
  • Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације ''Северна обилазница  града Крагујевца''.
  • Предлог oдлуке о изради Плана детаљне регулације ''Железничка пруга Собовица-Лужнице-крак Баточина'' у Крагујевцу
 1. Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Крагујевца.
 2. Предлог одлуке о измени Oдлуке о боравишној такси
 3. Предлог одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца у капитал Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида ''Заштитна радионица'' д.о.о. Београд
 1. Предлог oдлуке о давању сагласности на Статут о допуни Статута Центра за социјални рад ''Солидарност'' у Крагујевцу
 2. Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац
 1. Предлози решења о давању сагласности на:
  • Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац за 2018.годину
  • Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац за 2019. годину
 1. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Центра за неговање традиционалне културе "Абрашевић" Крагујевац за  2018. годину
 1. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду за 2018. годину:
  • Центра за социјални рад ''Солидарност'' у Крагујевцу
  • Центра за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац
  • Годишњег извештаја о раду Центра за образовање Крагујевац
 1. Предлози закључака о усвајању:
  • Годишњег извештаја Градског штаба за ванредне ситуације града Крагујевца о спроведеним активностима у 2018. години
  • Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације града Крагујевца за годину
 1. Предлози решења о давању сагласности на програме рада установа за 2019. годину, и то:
  • Центра за неговање традиционалне културе "Абрашевић" Крагујевац
  • Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у Крагујевцу
  • Дома омладине ''Крагујевац'' у Крагујевцу
  • Историјског архива Шумадије Крагујевац
  • Установе културе ''Кораци''
  • Музичког центра у Крагујевцу
  • Народног музеја у Крагујевцу
  • "Позориште за децу" Крагујевац
  • Спомен парка ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу
  • Књажевско српског театра у Крагујевцу
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
 1. Предлози решења о давању сагласности на финансијске планове установа за 2019. годину, и то:
  • Центра за неговање традиционалне културе "Абрашевић" Крагујевац
  • Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у Крагујевцу
  • Установе Дом омладине ''Крагујевац'' у Крагујевцу
  • Историјског архива Шумадије Крагујевац
  • Установе културе ''Кораци''
  • Музичког центра у Крагујевцу
  • Народног музеја у Крагујевцу
  • "Позориште за децу" Крагујевац
  • Спомен парка ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу
  • Књажевско српског театра у Крагујевцу
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
 1. Предлози закључака о прихватању планова рада за 2019. годину :
  • Дома здравља Крагујевац
  • Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац
  • Завода за стоматологију Крагујевац
  • Центра за социјални рад ''Солидарност'' у Крагујевцу
 1. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 1. Одборничка питања
Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца. Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове  на телефон 306-124.