27. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга допуна материјала 27. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 13.09.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Допуна материјала 27. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 13.09.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-20/19-I
Дана:  06.09.2019. године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

С А З И В А М

XXVII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 13.09.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

  За седницу предлажем следећи :

 Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. Предлог одлуке о боравишној такси
 2. Предлог одлуке о преузимању и вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом ''Женски кошаркашки клуб Раднички'' д.о.о. Крагујевац
 3. Предлог oдлуке о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу „Симпо“ АД Врање
 4. Предлог одлуке о измени Oдлуке о оснивању Слободне зоне Шумадија
 5. Предлози Одлука о давању сагласности на:
  • Статут о изменама и допунама Статута Градске туристичке организације “Крагујевац”
  • Статут o изменама Статута Центра за образовање Крагујевац
  • Статут o изменама и допунама Статута Предшколске установе ,,Нада Наумовић” Крагујевац
 6. Предлози Одлука о давању сагласности на:
  • Статут о изменама  и допунама Статута  Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац
  • Статут о измени Статута  Привредног  друштва  ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац
 7. Предлози одлукa о давању сагласности на:
  • Одлуку о расподели добити Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” остварене у пословној 2018.години
  • Одлуку о расподели  нераспоређене добити  ЈКП '' Водовод и канализација'' Крагујевац за 2018.годину
 8. Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма рада са финансијским планом пословања за 2019. годину Градске туристичке организације “Крагујевац“
 9. Предлози аката о давању сагласности на:
  • Предлог закључка  о давању сагласности на Извештај о пословању Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” Крагујевац  за 2018.годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања  Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” Крагујевац за  2019. годину.
  • Предлог решења  о  давању сагласности на Годишњи извештај пословања Привредног друштва ''Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља'' д.о.о.  Крагујевац за  2018.годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва ''Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља''  д.о.о.  Крагујевац за 2019.годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва “Крагујевачки кошаркашки клуб Раднички” д.о.о. Крагујевац са финансијским планом и посебним програмом и динамиком коришћења средстава субвенција за 2019. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва “Женски фудбалски клуб Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац са финансијским планом  и посебним програмом и динамиком коришћења средстава субвенција за 2019. годину
 10. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 11. Одборничка питања
 1.  

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове  на телефон 306-124.